Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

emblemat
Reposted frombluuu bluuu viaFrauS FrauS
emblemat
0000 3929 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaFrauS FrauS
emblemat
emblemat
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaramoneska ramoneska

December 03 2017

emblemat
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaamelinowa amelinowa
emblemat
emblemat
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
emblemat
4769 6c54 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
emblemat
Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viavstane vstane
emblemat
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viakatkad katkad
emblemat

December 02 2017

3030 c878 500

M. Hłasko

5670 c8d7 500
emblemat
3165 c543 500
Reposted fromZircon Zircon viadudku dudku
emblemat
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viaredsth redsth
emblemat
Reposted frommayamar mayamar viagriber griber
emblemat
emblemat
emblemat
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viagriber griber

December 01 2017

emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl