Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

emblemat
5562 6340
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
emblemat
8023 4227
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
emblemat
0742 74f3 500
Reposted fromseverine severine viamrsciastko mrsciastko
2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy vialaseen laseen
emblemat
3517 f5a0
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
emblemat
7090 7235
Reposted fromkarahippie karahippie vialoveandcaring loveandcaring
emblemat
Reposted fromscience science viakasessita kasessita
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaOFFka OFFka
2510 8edf
Reposted fromstrzepy strzepy viaOFFka OFFka
emblemat
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaOFFka OFFka
emblemat
5782 5516 500
Reposted frommslexi mslexi vialaseen laseen
emblemat
5903 be78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaseen laseen
emblemat
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viaFrauS FrauS
emblemat

March 31 2017

emblemat
OWF yayyayayyayay !!
— czerwiec
emblemat
5145 48f1
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen

March 29 2017

emblemat
7849 e68a
Reposted fromdaelmo daelmo viakeithpeligro keithpeligro
emblemat
emblemat
2200 cbf3
Reposted fromlaluna laluna vialaseen laseen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl