Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

emblemat
7654 84c9
Reposted byAJKtoniewszystkoananobodykhal
emblemat
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viapunkahontaz punkahontaz

July 15 2017

7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viabuffyrulez buffyrulez
5680 6a02 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo

July 14 2017

emblemat
9651 3b61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabrzask brzask
emblemat
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee vialordofdragonss lordofdragonss
3094 3c54 500

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

Reposted fromtosiaa tosiaa viafoodforsoul foodforsoul
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viascared scared
emblemat
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaajmaga ajmaga
emblemat

July 13 2017

5327 a307
Reposted fromNanutka Nanutka viaramoneska ramoneska
emblemat

July 06 2017

emblemat
emblemat
8010 04da
pikachu finally grew up
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianiskowo niskowo
emblemat
9769 abcd
Reposted fromdisease disease viainsanedreamer insanedreamer
3795 4773
Reposted frompadmasam padmasam viainsanedreamer insanedreamer
1772 acba

July 04 2017

emblemat

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaoutofmyhead outofmyhead
emblemat
7727 957b 500
Pokemon or tech name?
Reposted fromvolldost volldost viaqbshtall qbshtall
emblemat
2384 5c34
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl