Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

emblemat
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viagriber griber

March 28 2020

emblemat
you can't touch the floor
emblemat
a good friend told me you've been staying out so late
Reposted byxer xer
emblemat
the best thing I've seen
emblemat
left us all speechless
emblemat
I must stop time traveling, you're always on my mind
emblemat
and maybe when she's dead and gone you'll get some sleep
— The L
0646 6c89 500
Reposted fromerial erial viaangeliquee angeliquee
emblemat
8034 1cea
Reposted frompulperybka pulperybka viaangeliquee angeliquee
emblemat
emblemat
6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako viaangeliquee angeliquee
emblemat
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasoko soko
5810 95b9
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viasoko soko
emblemat
3772 d455 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viasoko soko
emblemat
Reposted fromjedyny jedyny viasoko soko

March 25 2020

emblemat
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong via0 0
emblemat
0043 7534
Reposted fromfapucino fapucino viasoko soko
emblemat
aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viasoko soko

March 22 2020

emblemat
I would dye my hair in crazy colors
Just to make you smile
— MØ, 3 x yes I would

March 21 2020

emblemat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl