Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

2947 6622
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viasoko soko
emblemat

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viasoko soko
emblemat
3455 e65d
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasoko soko
emblemat
Reposted fromiceland iceland viasoko soko
emblemat
8116 7e3b 500
Reposted fromsoftboi softboi viasoko soko
emblemat
emblemat
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viasoko soko
emblemat

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viasoko soko
emblemat
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko

February 10 2020

emblemat
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
emblemat
3073 f5ca
Reposted fromkarahippie karahippie viasoko soko
emblemat
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasoko soko
emblemat
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viasoko soko

January 25 2020

emblemat
0012 4d5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagriber griber
emblemat
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viagriber griber
emblemat
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasoko soko
emblemat
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
emblemat
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasoko soko
2947 6622
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viasoko soko
emblemat
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl